Yubo Zhang 张宇博

I am an undergraduate in school of Electronics Engineering and Computer Science in Peking University (2018-) and a former participant of Olympiad of Informatics (2013-2018).

I am advised by Prof. Shaofeng Jiang. My research interests are approximation algorithms and online algorithms.

Email: zhangyubo18 [at] pku [dot] edu [dot] cn

Publications

  • Dynamic Facility Location in High Dimensional Euclidean Spaces. Sayan Bhattacharya, Gramoz Goranci, Shaofeng H.-C. Jiang, Yi Qian, Yubo Zhang. ICML 2024.
  • Algorithms for the Generalized Poset Sorting Problem. Shaofeng H.-C. Jiang, Wenqian Wang, Yubo Zhang, Yuhao Zhang. ICALP 2024.
  • Coresets for Kernel Clustering. Shaofeng H.-C. Jiang, Robert Krauthgamer, Jianing Lou, Yubo Zhang. Mach. Learn. 2024.
  • Eliciting Thinking Hierarchy without Prior. Yuqing Kong, Yunqi Li, Yubo Zhang, Zhihuan Huang, Jinzhao Wu. NIPS 2022.
  • HoppingSketch: More Accurate Temporal Membership Query and Frequency Query. Zhuochen Fan, Yubo Zhang, Siyuan Dong, Yi Zhou, Fangyi Liu, Tong Yang, Steve Uhlig, Bin Cui. TKDE.
  • Online Facility Location with Predictions. Shaofeng H.-C. Jiang, Erzhi Liu, You Lyu, Zhihao Gavin Tang, Yubo Zhang. ICLR 2022.
  • The Stair Sketch: Bringing more Clarity to Memorize Recent Events. Yikai Zhao, Yubo Zhang, Pu Yi, Tong Yang, Bin Cui, Uhlig Steve. ICDE 2022.
  • Generalized Sorting with Predictions. Pinyan Lu, Xuandi Ren, Enze Sun, Yubo Zhang. SOSA 2021.